همونطور که تو عکس میبینید استوریج یه چی داره به واردی می گه.

یعنی چی گفته ؟

فک کنم داره می گه کاری با هاجسون کردیم که اگه بازی بعد نیمکتمون گذاشت رسانه ها خرشو ببرن :)

نظر شما چیه؟