منو که یاد گالیور انداخت :)

البته این مال بعد بازی ایتالیا و سوئد هستش.

نظر فراموش نشود