:)

میدونم طرحش قدیمیه ولی دیگه اولین ترول فوتبالی ماست:)