همونطور که تو عکس میبینید استوریج یه چی داره به واردی می گه.

یعنی چی گفته ؟