4تا از پناتی های بازی پرو-کلمبیا به وسط دروازه زده شدن....